Визовая анкета (Visa application form)

Ərizə forması.(pdf - yüklə)                        

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan

Viza almaq üçün ərizə-anket

Application for visa

Qeyd: Blankı doldurarkən çap hərflərindən istifadə edin. Note:  Use block letters to fill the application form. 

1. Soyadınız (pasportda olduğu kimi)/ Surname (as in passport):

2. Adınız (pasportda olduğu kimi)/ Name (as in passport):

3. Adınız və ya soyadınız dəyişilibmi? (əgər dəyişilibsə, nə zaman və əvvəlki adınızı və ya soyadınızı göstərin)

Has your name or surname been changed? (if changed, when and your previous name or surname):

4. Doğulduğunuz tarix (gün, ay, il) / Date of birth

(day, month, year):

5. Doğulduğunuz yer / Place of birth:

6. Vətəndaşlığınız /Citizenship:

7. Vətəndaşlığınız dəyişilibmi? (əgər dəyişilibsə, nə zaman və əvvəlki vətəndaşlığınızı göstərin)

Has your citizenship been changed? (if yes, when and previous citizenship):

8. Cinsiniz / Sex:

Kişi / Male: Qadın / Female:

9. Pasportunuzun və ya sərhədkeçmə

sənədinizin nömrəsi və seriyası / Number and serial of passport or travel document:

10.        Pasportunuzun        və         ya

sərhədkeçmə    sənədinizin     verildiyi yer (ölkə, şəhər) / Place of issue (country,  city) of passport or travel document:

11. Pasportunuzun  və  ya  sərhədkeçmə  sənədinizin

növü / Type of passport or travel document: Ümumvətəndaş / Ordinary

Xidməti / Service

Diplomatik / Diplomatic

Digər / Other                                                

12. Verilmə tarixi (gün, ay, il) / Date

of issue (day, month, year):

13.  Etibarlıdır  (gün,  ay,  il)  /  Valid

until (day, month, year):

14. Son beş ildə aldığınız vizalar / Other visas issued during the past five years:

15. Ailə vəziyyətiniz / Marital status:

Evli / Married Subay / Single Dul / Widowed

Boşanmış / Divorced

16.   Hal-hazırkı   ünvanınız   /   Full

present address:

17.  Ev  telefon  nömrəniz  /  Home

phone number:

 

 

18.   İş   yeriniz   və   ixtisasınız   /   Occupation  and

specialty:

19.  Azərbaycana  nə  vaxt  gəlməyi

planlaşdırırsınız   /   When   are   you going to come to Azerbaijan:

20.  Nəqliyyat  vasitəsi  (əgər  minik

avtomobildirsə, nömrəsi) / Type of transport (if it is a car, license number):

21. Son məntəqəniz (ölkə, şəhər) / Final destination (country, city):

22. Səfərin müddəti (gün) / Duration

of a visit (days):

23. Azərbaycana nə vaxtsa səfər elmisinizmi? / Have you ever visited Azerbaijan?:

Bəli / Yes

Xeyr / No

Səfər etdiyiniz təqdirdə, nə vaxt? / If yes, when?

24. Nə vaxtsa, Azərbaycan vizası almısınızmı?  / Have you  ever been issued a visa to Azerbaijan?

Bəli / Yes

Xeyr / No

Nə vaxt? / When?

Haradan (ölkə, şəhər)? / Where

(country, city)?

Sonuncu vizanın nömrəsi / Number of last visa:

25. Sizə nə vaxtsa, Azərbaycan vizasının         verilməsində         etiraz olunubmu? / Have you ever been refused a visa to Azerbaijan?

Bəli / Yes

Xeyr / No

Nə vaxt? / When?

26. İctimai təhlükə yarada biləcək infeksiyaya tutulmusunuzmu? Did you suffer from any infectious disease dangerous for public

health?

Bəli / Yes

Xeyr / No

Təsdiq olduqda, adı: / If  yes, name:

27. Nə vaxtsa cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmusunuzmu? / Have you ever been charged of any criminal offences anywhere?

Bəli / Yes

Xeyr / No

Nə vaxt? / When?

28. Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinə səfər etmisinizmi? /

Have you ever visited Nagorno Karabakh region of the Republic of Azerbaijan occupied by the Republic of Armenia?

Bəli / Yes

Xeyr / No

Səfər etdiyiniz təqdirdə, nə vaxt? / If yes, when?

29. Səfərinizin məqsədi / Purpose of your trip:

 

Rəsmi / Official İşgüzar / Business Turizm / Tourism Əmək / Employment Təhsil / Education

Müalicə / Medical treatment

Elmi-mədəni-idman / Scientific-cultural-sports

Şəxsi səfər / Private visit

30. Vizanın növü / Type of visa:

 

Giriş / Entry

Tranzit / Transit

31. Girişin sayı / Number of entries:

Birdəfəlik / Single İkidəfəlik / Double Çoxdəfəlik / Multiple

32. Sizi Azərbaycana dəvət edən təşkilatın, hüquqi şəxsin fəaliyyət istiqaməti və ya dəvət edən şəxsin statusu / Direction of activity of organization , juridicial person inviting you to Azerbaijan or the status of the inviting person :

 

 

Dövlət / Government

QHT / Nongovernmental organization

Kommersiya / Business

Humanitar / Humanitarian

Azərbaycan Respublikası vətəndaşı / The citizen of the Republic of Azerbaijan

Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan əcnəbi / The foreigner constantly living in the Republic of Azerbaijan

Əməkçi miqrant / The employed migrant

       

 

Soyadı / Surname

Adı / Name

Doğulduğu tarix / Date of birth

Doğulduğu yer / Place

of birth

Qohumluq əlaqəsi /

Relationship

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Sizi Azərbaycana dəvət edən təşkilatın, hüquqi və ya fiziki şəxsin tam adı, ünvanı və telefonu / Full name , address and phone number of organization, juridicial or physical person inviting you to Azerbaijan:

34. Azərbaycanda qalacağınız ünvan / Address of the place of your stay in Azerbaijan:

35. Səfərinizi kim maliyyələşdirir? / Who will pay

for your visit?

36. Azərbaycanda işləmək fikriniz varmı? /Do

you intend to be employed  in Azerbaijan?

Bəli / Yes

Xeyr / No

37. Azərbaycanda təhsil almaq

fikriniz varmı? / Do you intend to study in Azerbaijan?

Bəli / Yes

Xeyr / No

38. Pasportunuza qeyd olunan 16 yaşına çatmayan və sizinlə səfərdə olan şəxslər / Children under 16 years or persons included on

your passport and who will travel with you to Azerbaijan:

39. Mən təsdiq edirəm ki, ərizədə göstərilən sualları oxuyub başa düşdüm və düzgün cavab verdim. Başa düşürəm ki, hər hansı yalnış

məlumat nəticəsində mənə viza verilməsindən imtina edilə bilər / I certify that I read, understood  and correctly responded to all questions set forth in this application. I understand that any false or misinformation may result in the refusal of a visa to Azerbaijan

 

Tarix / Date                                              Ərizəçinin imzası / Signature of applicant                                         Yer / Place

 

XİDMƏTİ QEYDLƏR / FOR OFFICIAL USE ONLY

 

 Ərizənin qəbul edilmə tarixi:                            Viza:                                    N Vizanın kateqoriyası:

                                                                 Verildi:                                                           Adi

                                                                 Etiraz edildi                                                Xidməti

                                                                                                                             Diplomatik

 

 Verilmə tarixi:                                                    Etibarlıdır (gün, ay, il):

 

 Əlavə olaraq aşağıdakı sənədlər qəbul edilmişdir:

 

•  qəbul edən tərəfin  (hüquqi və ya fiziki şəxsin) Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində vəsatətinin əsli;

• vəsatət təqdim edən hüquqi şəxsin Nizamnaməsi və ya Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun qeydiyyatdan keçməsi barədə şəhadətnamənin surəti, qəbul edən fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti;

• biometrik identifikasiya tələblərinə uyğun 2 ədəd fotoşəkil (3,5 X 4,5)

• biometrik identifikasiya tələblərinə uyğun əl-barmaq izləri;

• müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təhsil müəssisəsinə daxil olma faktını təsdiq edən sənəd;

• son məntəqəyə getmək üçün viza;

• sağlamlıq barədə tibbi arayış;

•  ölkədə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün icazə;

• tibbi sığorta;

•  ölkəyə girmək və ölkədə qalmaq üçün lazım olan maliyyə vəsaitinin olmasını sübut edən sənədlər;

• dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə qəbz.

 

Qeyd:


Искать в архиве